Begeleiding en ondersteuning 

Wij willen onze leerlingen onderwijs bieden in een veilige leer- en leefomgeving. Een goede ondersteuningsstructuur is hiervoor essentieel. Het doel daarvan is dat wij tijdig de leerlingen opsporen die, om welke reden dan ook, niet in staat blijken om optimaal van het onderwijs te profiteren en daardoor dreigen uit te vallen. Wij willen deze leerlingen zo adequaat mogelijk begeleiden.

In de ondersteuning heeft de mentor een centrale rol, die is voor ouders en leerlingen het eerste aanspreekpunt. De mentoren worden bij veel activiteiten in klas 1 ondersteund door hulpmentoren, een groep actieve leerlingen uit klas 4. 
Als de ondersteuningsvraag wat complexer is, of wanneer mogelijk externe instanties ingeschakeld worden, komt de ondersteuningscoördinator in beeld. De twee ondersteuningscoördinatoren coördineren een eventuele aanvraag voor extra ondersteuning en zien toe op de uitvoering ervan. Indien daarbij ook hulp van buiten de school wordt gezocht, vormen zij de schakel tussen de interne en de externe ondersteuning.
De ondersteuningscoördinator voor de onderbouw en voor leerlingen uit groep 8 die zich willen aanmelden, is Mw. A. van Tol, zij is te bereiken via ondersteuning123@gymnasiumbreda.nl
De ondersteuningcoördinator die verantwoordelijk is voor de algemene lijn en voor de bovenbouw is
dhr. A. Eulenpesch, hij is te bereiken via ondersteuning456@gymnasiumbreda.nl.

Betrokken bij de interne ondersteuning zijn verder de orthopedagoog van de school, een vaste ambulant begeleider en diverse zorgcoaches die vaak een eigen specialisatie hebben zoals bijvoorbeeld faalangstreductie, planning en organisatie of weerbaarheidtraining.  

Waar het gaat om externe ondersteuning onderhoudt de school goede contacten en is er ook regelmatig overleg met de belangrijke spelers op het gebied van jeugdzorg van buiten de school: het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de jeugdarts, de wijkagent en de leerplichtambtenaar. Verder is de school aangesloten bij het Regionaal Samenwerkings Verband Breda (RSV Breda e.o.), dat op regionaal niveau afspraken maakt over onder meer de ondersteuning aan leerlingen. 

Begeleiding bij huiswerk en bijles
Indien er behoefte is aan bijles of aan begeleiding bij het maken van huiswerk, zijn er verschillende mogelijkheden. 

  • Op vier dagen in de week is er een huiswerkklas. Dit is een lokaal waar leerlingen op vrijwillige basis huiswerk kunnen maken of leren. Deelname is gratis. Er is geen echte begeleiding maar wel toezicht om een prettige en rustige werksfeer te kunnen realiseren. 
  • Huiswerkinstituut Lyceo verzorgt betaalde huiswerkbegeleiding op school. Een vast team van medewerkers staat vijf dagen per week voor de leerlingen klaar. Lyceo opereert onafhankelijk van school, maar maakt wel gebruik van de faciliteiten. Leerlingen hoeven daardoor niet naar een andere locatie te gaan. Bovendien gelden voor onze leerlingen aangepaste tarieven omdat de huiswerkbegeleiding bij ons op school plaats vindt. 
  • Sinds een ruim aantal jaren kennen wij een tutorensysteem: Speciaal getrainde, goede en enthousiaste bovenbouwers (tutoren), of oud leerlingen, geven tegen een geringe vergoeding bijles aan leerlingen uit lagere klassen. We krijgen van onze leerlingen veel positieve reacties op dit systeem. Klik hier voor meer informatie. 
  • Voor enkele vakken zoals bijvoorbeeld Nederlands en Latijn worden soms door de school steunlessen georganiseerd. Dit zijn extra lessen die door een vakdocent worden gegeven aan leerlingen die moeite hebben met bepaalde onderdelen van het vak. Leerlingen worden naar de steunles verwezen door de eigen docent.