Schoolplan

Het schoolplan is een instrument om sturing te geven aan het onderwijs op het Stedelijk en planmatig te werken aan verbeteringen van de onderwijskwaliteit en leeropbrengsten (ministerie van OC&W;, 2019). Ten minste eenmaal in de vier jaar stelt een school een schoolplan op. In dit schoolplan staat vermeld welke keuzes wij maken voor de komende periode. Het schoolplan is tot stand gekomen door zowel leerlingen, ouders als personeel te bevragen. Over de uitkomsten is vervolgens in klankbordgroepen met ouders het gesprek gevoerd, waarbij we op zoek zijn gegaan naar wat we belangrijk vinden en wat we meer van willen de komende periode. We hebben onze missie en visie opnieuw geformuleerd samen met de nieuwe ambities waaraan gewerkt gaat worden. Dit schoolplan staat in het teken van Samen onderweg naar een toekomstbestendig gymnasium!

Het schoolplan voor de periode 2023-2027 is hier te lezen