Het is vandaag:
 
Algemene zaken

Boeken
De school kent een boekenfonds. Dat betekent dat de school zelf de aanschaf van de boeken en de overige leermiddelen voor de leerlingen zal verzorgen.

Bij de start van het schooljaar moet iedere leerling het boekenpakket op school komen afhalen. De data en tijden zullen in de jaarplanning en op de website gepubliceerd worden. De school zal voor iedere leerling zorgen voor de juiste samenstelling van het boekenpakket.

De kosten van het boekenpakket komen voor rekening van de school. Uitzonderingen zijn algemene leermiddelen die meerdere jaren gebruikt kunnen worden. Het gaat dan om: atlas, woordenboeken, rekenmachine, sportkleding, agenda, tekendoos.

Over de aanschaf van rekenmachine en sportkleding heeft u apart informatie ontvangen. De aanschaf van de tekendoos zal via de school verlopen, de kosten zullen verrekend worden via de verrekenpot. Voor de aanschaf van agenda, schriften, potloden en pennen dient u zelf te zorgen.

Kosten reizen en verrekenpot
Met ingang van het schooljaar 2009 - 2010 kennen we op onze school het volgende systeem voor de bijdrage voor de excursies en de verrekenpot.

Voor de excursies betalen de ouders jaarlijks een bedrag dat het jaargemiddelde is van alle bijdragen over de hele schooltijd van uw kind: indien gewenst in termijnen. Per leerling worden inkomsten en uitgaven bijgehouden, de school geeft jaarlijks per leerling een overzicht. De jaarlijkse bijdrage moet gezien worden als een voorschot en als de leerling de school verlaat wordt een eindafrekening gemaakt. Bij grote afwijkingen van het afgesproken voorschot (bijv. bij vervallen of invoeren van een meerdaagse reis), zal de school een bedrag terugstorten of om aanvullende betaling vragen. Een voordeel van deze regeling is dat de kosten voor u gelijkmatig over de jaren worden verspreid; duurdere uitgaven, zoals bijv. de Romereis begin klas 6, worden op die manier over alle jaren verdeeld.

Naast de boeken die door de school betaald worden, vallen verbruiksmateriaal, tekenpapier, techniekmateriaal, aan te schaffen boekjes, ICT dat in de vakken wordt toegepast en een groot gedeelte van de kopieerkosten onder lesmateriaal en ook deze middelen worden door de school betaald. De kosten voor proefwerkpapier, sportactiviteiten, bezoek aan schouwburg of museum, gebruik van internet en algemene ICT-voorzieningen, schoolongevallenverzekering, schoolgids, schoolkrant etc. moeten door de ouders betaald worden. Daarvoor kent de school een soortgelijk systeem als voor de reizen (de verrekenpot genaamd). Aan het begin van het schooljaar betaalt u een voorschot voor de werkelijk te maken kosten. Aan het eind van ieder schooljaar of begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u een specificatie-afrekening van het restant of tekort. In het gevraagde voorschot zit ook de bijdrage voor de oudervereniging en het cultureel fonds (zie aldaar).

Schoolstewards
In het nieuwe schooljaar werken we op onze school opnieuw met schoolstewards. Dit is een landelijk project waar al meer dan 40 scholen aan deelnemen waarin de verantwoordelijkheid voor een schone, opgeruimde school voor een groot deel bij de leerlingen zelf neergelegd wordt. De leerlingen van onze vierde klassen zullen komend jaar gaan functioneren als schoolstewards. Zij worden daarvoor speciaal getraind. Zij lopen in koppels van twee leerlingen in de pauzes, duidelijk herkenbaar aan een blauw jack en een portofoon, en spreken medeleerlingen aan op het opruimen van hun rommel en het schoon en netjes houden van het gebouw. Na twee vriendelijke verzoeken volgt een registratie, waarbij de aangesproken leerling via de coördinator van het project, de heer Horsthuis, een corvee-straf krijgt opgelegd. Op de scholen waar dit project al enkele jaren functioneert worden hiermee uitstekende resultaten bereikt. Wij hebben in het afgelopen jaar wat aanloopproblemen gekend met dit project. Onze leerlingen bleken erg vindingrijk in het omzeilen van het opruimen van rommel. Met een aangescherpte aanpak vertrouwen wij er echter op komend school op deze wijze toch een goede bijdrage te leveren aan het netjes houden van ons prachtige nieuwe gebouw.

Bagagekluis
Bij de claviger is een bagagekluis te huur voor de duur van het schooljaar. Voor het gebruik van de kluis wordt door de leerling en zijn/haar ouders een contract getekend. De huur bedraagt € 8,50 per jaar of een gedeelte daarvan. De borg per kluisje is € 11,30. Huur en borg worden verrekend via de verrekenpot.

Gezonde schoolkantine
De kantine wordt beheerd door een externe partner die gespecialiseerd is op het gebied van onderwijscatering. Zij bieden, in overleg met de school, een gevarieerd assortiment, waarin de nadruk ligt op verse producten. Daarnaast promoten zij producten op basis van “De schijf van Vijf”. Er worden geen gefrituurde snacks verkocht. Verder beschikt de school over automaten voor koffie, frisdrank en snoep. Klik hier voor meer informatie.

Scholierenongevallenverzekering
Door de collectieve ongevallenverzekering zijn alle leerlingen verzekerd tegen ongevallen die hen in schooltijd overkomen. Onder schooltijd wordt verstaan:  het op weg zijn van en naar school, het verblijf op school en activiteiten in schoolverband (schoolsportwedstrijden, excursies, schoolreizen, enz.). Deze verzekering geeft uitsluitend een uitkering bij overlijden (€ 5.000,-) en blijvende invaliditeit (€ 50.000,-). De premie van deze verzekering bedraagt  € 1,= per jaar per leerling en wordt verrekend via de “verrekenpot”. De aanvangsdatum van deze collectieve ongevallenverzekering is het begin van het schooljaar.